ناحیه ده
شماره: 1182
1396/12/20 - 10:51
شستشوی تجهیزات پارکی در سطح محدوده ناحیه ده

واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه ده با هدف زیبایی بخشیدن به نمای بصری بوستانها اقدام به شستشوی تجهیزات پارکی در سطح ناحیه نمود.

شستشوی تجهیزات پارکی در سطح محدوده ناحیه ده
واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه ده با هدف زیبایی بخشیدن به نمای بصری بوستانها اقدام به شستشوی تجهیزات پارکی در سطح ناحیه نمود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک ، درراستای نگهداشت تجهیزات پارکی ، حفظ زیبایی بوستانها و آرامش بصری وجلب رضایت شهروندان ، واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه ده در اجرا ی طرح استقبال از بهار اقدام به شستشوی 65 عدد نیمکت در سطح بوستانهای ناحیه نمود.


©2012 National Development Fund. All Rights Reserved