ناحیه شش

شهردار ناحیه شش
Email: district6@region1.tehran.ir
آدرس : بزرگراه ارتش- بلوار اوشان- نرسیده به بیمارستان 505
تلفن و فکس : 7-22480136