ناحیه چهار

شهردار ناحیه چهار
Email: district4@region1.tehran.ir
آدرس : باهنر- جنب پمپ بنزين- كوچه مينا- تقاطع آبكوه ششم
تلفن و فکس: 96027838-96027837