گواهینامه های منطقه

گواهینامه های منطقه

شهرداری منطقه یک با تدبیر مدیران و همت پرسنل موفق به کسب گواهینامه بین المللی ISO 14001 در سال 90 و گواهینامه بین المللی ISO 10015 در سال 91 شده است.
سومین گواهینامه این منطقه گواهینامه بین المللی ISO 9001 است که در سال 92 کسب شد.