اداره سلامت

فهرست مطالب

  • گروه ها
    • شرح وظایف
    • کانون های دهگانه سلامت
    • مطالب علمی- آموزشی

اداره سلامتشرح وظایف اداره سلامت منطقه یک:
توسعه رويكرد مبتني بر سلامت در مديريت شهري
استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت منطقه
راه اندازي، هدايت و كنترل خانه هاي سلامت در محلات و ايجاد ايستگاههاي سلامت در مدارس، مساجد، مراكز فرهنگي و ...
مطالعه و برنامه ريزي در جهت ارتقاء شاخص هاي سلامت در منطقه (شهروندان و كارمندان)
برنامه ريزي جهت مشاركت فعال و توانمند سازي مردم در تامين و ارتقاء سلامت خود و جامعه
برنامه ريزي در جهت تامين دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و سلامت اجتماعي
تلاش در جهت تامين محيط زيست سالم شهري
پژوهش كاربردي در حوزه سلامت
تلاش در جهت ارتقاء كيفيت زندگي و تسهيل حضور اجتماعي معلولين، جانبازان و سالمندان
پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي تهديد كننده سلامت
برنامه ريزي و تلاش در جهت تامين امنيت و ايمني مواد غذايي
ارتباط و تعامل مثبت با اداره كل سلامت شهرداري تهران
تعاملات برون سازماني با آموزش و پرورش،‌ دانشگاهها، بهزيستي و ...

اهداف کوتاه مدت:
ايجاد مديريت واحد سلامت شهري در منطقه یک
گسترش رويكرد شهر سالم با محوريت سلامت در محلات
تدوين بانك اطلاعاتي در زمينه سلامت
ارتقاء خدمات سلامت در سطح منطقه
كاهش عوامل تهديد كننده سلامت
آموزش همگاني سلامت
ارتقاي سطح آگاهي شهروندان از طريق آموزش در خانه هاي سلامت در راستاي فرهنگ شهرنشيني و مشاركت پذير نمودن آنها
گسترش تعامل با شهروندان با توجه به ديدگاه محله محوري
جلب همكاريهاي بين بخشي به منظور ارائه خدمات بيشتر و بهينه به شهروندان

اهداف بلند مدت:
بهبود كيفيت زندگي شهروندان
بالا بردن سطح آگاهيهاي مردم و جلب مشاركت آنان در زمينه مسا