اداره حقوقیرئيس اداره حقوقي


حقوق نمایندگی

- دادنامه شماره 101 مورخ 23/02/1392 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومي حقوقي تهران داير بر رد دعواي مطروحه توسط آقاي امين هروي كرماني و غيره بطرفيت شهرداري منطقه يك بخواسته مطالبه بهاء 220 متر مربع اصلاحي زمين به ارزش 000/000/200/24 ريال به كارشناسي خانم دهرويه
- دادنامه شماره 103 مورخ 23/02/1392 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومي حقوقي تهران داير بر محكوميت آقاي علي عباس نكوروح و غيره به ژرداخت مبلغ 000/000/120/3 ريال بهاي روز تراكم مسكوني به انضمام خسارات دادرسي و حق الوكاله شهرداري منطقه يك به كارشناسي خانم دهرويه