اخبار و مقالات

ناحیه شش

برگزاری مسابقة نقاشی و کاریکاتور جشنوارة مشکات در سرای محلة شهرک نفت
ادارة اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیة شش از برگزاری مسابقة نقاشی و کاریکاتور در چهارچوب محورهای دوازده گانة جشنوارة مشکات در هفتة گذشته خبر داد.
برگزاری جلسه با مدیران محلات ناحیة شش
ادارة اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیة شش از برگزاری جلسه با مدیران محلات ناحیة شش در هفتة گذشته خبر داد.
برگزاری جلسة شورایاری محلة شهرک نفت
ادارة اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیة شش از برگزاری جلسة شورایاری محلة شهرک نفت در هفتة گذشته خبر داد.
برگزاری مسابقات ورزشی در سرای محلة شهرک نفت
ادارة اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیة شش از برگزاری مسابقات ورزشی شهروندان محلة شهرک نفت در هفتة گذشته خبر داد.
برگزاری مسابقات ورزشی در دبستان پسرانة کار و اندیشه
ادارة اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیة شش از برگزاری مسابقات ورزشی دبستان پسرانة کار و اندیشه در هفتة گذشته خبر داد.
صفحه 3 از 4نخست   قبلي   1  2  [3]  4  بعدي   آخرين   
آرشیو اخبار اصلی