آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و مقالات

(آرشیو ماه مرداد 1394)

واحد محیط زیست منطقه از بازدید کارشناسان واحد محیط زیست و انرژی از ناحیه 8 خبر داد.
پایش حشره سفید بالک به عنوان یکی از آفات توصیه شده ستاد محیط زیست بر روی درختان توت توسط کارشناسان محیط زیست در سطح منطقه انجام شد.
نظارت دوره ای واحد محیط زیست و انرژی در خصوص کنترل رعایت الزامات زیست محیطی و میزان انطباق فعالیتهای نواحی با الزامات استاندارد ایزو 14001 در سطح ناحیه 2 انجام شد
آرشیو اخبار اصلی