خانه های کار افرینی

 

اطلاعات مربوط به خانه کارآفرینی موجود در سطح منطقه 
ردیف نام مجتمع/ مرکز  نوع خدمات ارائه شده آدرس تلفن ناحیه  محله  رمپ معلولین وضعیت بهره برداری سال بهره برداری
1 مرکز کارآفرینی خدمات آموزشی، مشاوره ای، حمایتی  بزرگراه ارتش- بلوار اوشان 22745841 6 شهرک نفت ندارد * 1387
2 خانه کارآفرینی اوین خدمات آموزشی، مشاوره ای، حمایتی  بزرگراه یادگار امام(ره)- نبش شهید کچویی- سرای محله اوین 22433008 2 اوین ندارد * 1388
3 خانه کارآفرینی دربند خدمات آموزشی، مشاوره ای، حمایتی  نرسیده به میدان دربند-کوچه وهابی  22726666 3 دربند ندارد * 1388
4 خانه کارآفرینی کاشانک  خدمات آموزشی، مشاوره ای، حمایتی  خ شهید صبوری- انتهای کمالی شرقی- سرای محله کاشانک    5 کاشانک ندارد * 1388