چشم انداز شهرداري منطقه يک
·  منطقه اي با تشخص هاي تاريخي و فرهنگي
·  منطقه اي تفرجگاهي که واجد جاذبه هاي گردشگري در زمينه هاي گردشگري طبيعي و تاريخي است.
·  منطقه اي با جمعيت تثبيت شده و ساخت و سازهاي با کيفيت
·  منطقه اي داراي الگوي کارکردي و کالبدي سکونتگاهي ممتاز
·  منطقه اي توانمند در تأمين خدمات و هدايت سرمايه گذاري اقتصادي به بخش گردشگري
·  منطقه اي ديپلماتيک و بين المللي
·  منطقه اي با ترافيک روان
·  منطقه اي بهرمند از هويت باغ شهري و بافتهاي با ارزش شهري - روستايی
راهبردهاي توسعه شهرداري منطقه يک
·  کنترل ساخت و ساز در شمال و شرق منطقه با ايجاد موانع طبيعي و مصنوعي
·  هدايت سرمايه گذاري از بخش مسکن به گردشگري
·  انتظام ساختاري شبکه حمل و نقل و دسترسي ها – توسعه حمل و نقل عمومي به ويژه مترو در منطقه ، اصلاح شبکه و سلسله مراتب آن با کمترين دخالت در ساختار منطقه
·  کنترل و مقاوم سازي ساخت و سازها ، اجراي کامل ضوابط و مقاوم سازي ابنيه، کنترل ساخت و ساز در حرايم و محدوده کوهسارها ، کاهش تراکم
·  حفاظت زيست محيطي رودها ، مسيل ها و قنات هاي منطقه
·  ساماندهي و ارتقا هويت مسکوني منطقه ضمن تامين خدمات مورد نياز ساکنين
·  حفظ باغات و فضا هاي تاريخي با ارزش و تکميل فضا هاي سبز و باز
·  ساماندهي عناصر تاريخي و ارتقاء جايگاه و جلوه تاريخي منطقه
·  توسعه فضاهاي گردشگري در مبادي کوهستان
·  تامين خدمات مورد نياز ساکنين ، تقويت محورها و ايجاد مراکز خدماتي در منطقه
·  بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى منطقه یک تهران محفوظ است 1392 - 1385