شهرداران سابق

شهرداران سابق منطقه يك

شهرداران سابق منطقه يك

رديف

نام و نام خانوادگی

از تاريخ

تا تاريخ

1

محمد علی قاسمی

 سال 1370

 تير 1376

2

حبيب اله تاجيك اسماعيلی

 تير 1376

 مهر1376

3

غلامرضا ثانی نژاد

 مهر1376

 شهريور 1378

4

رضا اليجانی

 شهريور 1378

خرداد 1379

5

غلامعباس آقا عليخانی

 خرداد 1379

 خرداد 1382

6

محمدرضا بمانيان

 تير 1382

 ارديبهشت 1386

7

اصغر نصيری

 ارديبهشت 1386

 خرداد 1387

8

محمد احمدی بافنده

 خرداد 1387

آبان 1389

9

علیرضا جاوید

آبان 1389

اسفند 1390

10

مجتبی یزدانی

اسفند 1390

تیر 1395

11  فخرالدین سلیمانی
تیر 1395
مهر 1396

12

حبیب الله تاجیک اسماعیلی

آبان 1396

آبان 1397

13 اسماعیل بدریان دهاقانی(سرپرست)
آبان 1397
بهمن 1397

14

سید حمید موسوی

بهمن 1397

تاکنون