شهرداران سابق

شهرداران سابق منطقه يك

شهرداران سابق منطقه يك

رديف

نام و نام خانوادگی

از تاريخ

تا تاريخ

1

محمد علی قاسمی

 سال 1370

 تير 1376

2

حبيب اله تاجيك اسماعيلی

 تير 1376

 مهر1376

3

غلامرضا ثانی نژاد

 مهر1376

 شهريور 1378

4

رضا اليجانی

 شهريور 1378

خرداد 1379

5

غلامعباس آقا عليخانی

 خرداد 1379

 خرداد 1382

6

محمدرضا بمانيان

 تير 1382

 ارديبهشت 1386

7

اصغر نصيری

 ارديبهشت 1386

 خرداد 1387

8

محمد احمدی بافنده

 خرداد 1387

آبان 1389

9

علیرضا جاوید

آبان 1389

اسفند 1390

10

مجتبی یزدانی

اسفند 1390

تیر 1395

11  فخرالدین سلیمانی
تیر 1395
مهر 1396

12

حبیب الله تاجیک اسماعیلی

آبان 1396

تا کنون