ناحیه کوهستان

  ناحيه کوهستان

با عنايت به موقعيت خاص جغرافيايي منطقه يک و پيرو مصوبات طرح جامع شهر تهران ( 1386) مبني بر ساماندهي و صيانت از حريم پايتخت ، ساماندهي حريم و بستر رودخانه ها و مسيل ها و حفاظت و ساماندهي کوهساران و کوهپايه هاي پيراموني شهر ، اين منطقه با کسب دستور شهردار محترم تهران و هماهنگي با معاونت محترم امور مناطق اقدام به تشکيل ناحيه کوهستان نموده است.
اين ناحيه جهت تحقق اهداف ذيل فعاليت خود را از خرداد ماه سال 87 آغاز و تاکنون ادامه داده است:
شناخت و ارزيابي وضعيت موجود  محدوده کوهستاني  منطقه يک، تدوين معيارها و الگوهاي پايدار زيست‌محيطي و ارائه راهكارهاي تحقق آنها، نظارت عاليه بر رعايت ضوابط و مقررات در  محدوده کوهستان، هماهنگي و همسو‌سازي فعاليتهاي درون و برون سازماني ارگانها و ادارات مرتبط با کوهستان، تعريف پروژه‌هاي مرتبط با کوهستان و بررسي پيامدهاي ناشي از اجراي پروژه ها، تدوين دستورالعمل هاي مورد نياز جهت حفاظت و ساماندهي کوهساران منطقه يک، شفاف سازي وظايف هر يک از ارگانهاي عضو در جهت بهبود و حفاظت کوهستان، ساماندهي امکانات تفريحي و ارتقاء صنعت گردشگري در کوهستان، حفاظت از اکوسيستم و محيط زيست کوهستان و نظارت و حفظ امنيت و ايمني کوهستان در رابطه با تشکيلات ناحيه ، منطقه ساختار اصلي ناحيه کوهستان را مبتني بر 11 پست سازماني با تخصصهاي مورد نياز و شرح وظايف مرتبط با آن تدوين و جهت تصويب به اداره کل تشکيلات و آموزش شهرداري تهران ارسال نمود . پس از بررسي هاي به عمل آمده و پيشنهاد اداره کل مذکور ، ناحيه به ستاد تغيير و ساختار مرتبط با آن بازنگري و اصلاح گرديد و جهت اخذ تاييديه مجددا به اداره کل تشکيلات ارائه شد. در حال حاضر گزارش مذکور مراحل اخذ مجوز جهت الحاق به ساختار منطقه را طي مي نمايد.

                                                             

                                                    

 

پست الكترونيك ناحيه كوهستان mountain@region1.tehran.ir