ناحیه نه

شهردار ناحیه نه
Email: district9@region1.tehran.ir
آدرس : ازگل - ضلع شمالی میدان ازگل - داخل پارک ازگل
تلفن و فکس : 22447306- 22481212- 22446937- 22447346