طرح حمايت از مدارس شمال تهران آغاز شد
1395/5/6 9:44:18
در راستای ساماندهی مدارس و اهميت نقش آموزش و پرورش در توسعه و تعميق فرهنگ جامعه شهری ، طرح حمايت از مدارس شمال تهران آغاز شد.
150 سمينار آموزشHSE  برای پيمانکاران شهرداری تهران برگزار شد
1395/5/6 9:41:24
در سال گذشته در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران 150 سمينار آموزشی HSE  معادل 13 هزار نفر ساعت برای پيمانکاران  و همچنين 28 هزار ساعت آموزش چهره به چهره به کارگران ارائه شد.
هفتمين طرح عملياتی ساماندهی شهری در شمال تهران اجرا شد
1395/5/6 9:38:22
ساماندهی معابر شهری شمال تهران با اجرای هفتمين مرحله عملياتی طرح ضربتی شبانه جمع آوری کارتن خواب ها و متکديان، در سطح منطقه يک اجرا شد.
سومین جلسه ملاقات مردمی شهردار منطقه یک با شهروندان برگزار شد
1395/5/4 15:6:52
سومین جلسه ملاقات مردمی شهروندان و مراجعین با مهندس فخرالدین سلیمانی شهردار منطقه یک تهران و با حضور علی صابری عضو شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.
پنجمين جشنواره تسنيم  بر کانون های سه گانه بانوان تاکيد دارد
1395/5/4 12:1:26
به منظور ارتقاء توانمندی و افزايش مشارکت های اجتماعی بانوان، پنجمين جشنواره تسنيم  امسال با تاکيد بر کانون های سه گانه بانوان اجرا می شود.

ارتباط مستقیم با شهردار